Beställning
Du kan nå oss och beställa via snelder.se, telefon eller mail. 

Telefon
031 3131778

E-post
info@snelder.se

Adress
Snelder.se
en del av Snelder Gruppen AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
 
Försäljnings- och leveransvillkor för Snelder Gruppen AB.

1. Generella bestämmelser
Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller i samtliga fall för kund/leveratörsförhållande med Snelder Gruppen AB. Med mindre det föreligger ett av Snelder Gruppen AB annat formulerat skriftligt avtal beträffande en eller flera av nedanstående försäljnings- och leveransvillkor. De nedanför anförda försäljnings- och leveransvillkoren går, oavsett eventuella av köpare anförda köpesvillkor, före sådana, med mindre att Snelder Gruppen AB skriftligt har accepterat detta.
 
2. Kataloger, broschyrer, försäljningsmaterial m.m.
De i Snelder Gruppen AB:s kataloger, försäljningsmateral eller liknande anförda illustrationer, angivelser av mått, vikt eller liknande är inte bindande för Snelder Gruppen AB, som förbehåller sig rätten för ändringar i utförandet eller försäljningen av produkter utan föregående varsel till köparen. Ingen av de av Snelder Gruppen AB utlämnade försäljningsspecifikationer vare sig det är kataloger, erbjudanden, orderebekräftelser eller liknande får utan Snelder Gruppen AB:s samtycke kopieras och/eller användas till tredje part.
 
3. Erbjudanden
Alla angivna erbjudanden skall förstås som varaktiga och är, om inget annat anges, giltiga i 8 dagar från erbjudandedatumet. Dessutom är mellanförsäljning av erbjudna varor alltid förbehållet, även om detta inte uttryckligen är angivet i erbjudandet.
 
4. Ordrar
Direkt inskickade ordrar eller ordrar upptagna genom Snelder Gruppen AB:s representanter; ändringar eller utökande av ordrar samt muntlig avtal är endast gällande, när det är skriftligt bekräftat av Snelder Gruppen AB.
 
5. Förbehåll för leverans
Alla orderbekräftelser är angivna med förbehåll av force majeure, såsom strejk, lockout, brand, krig, borgerliga oroligheter, import- eller exportrestriktioner, transporthinder samt med förbehåll för oförusatta driftsstörningar, uteblivna eller försenade leveranser från underleverantörer. Ifall ordrar inte kan uppfyllas av sådana orsaker är Snelder Gruppen AB befriad från ansvar. Detta gäller oavsett om det är möjligt att skaffa fram en motsvarande vara från andra leverantörer än den leverantör som normalt skulle genomföra leveransen av de erbjudna eller orderbekräftade varor. Snelder Gruppen AB förbehåller sig rätten för över- eller utleverans med specialproducerade varor med upp till 10% av de avtalade ordermängderna.
 
6. Leveranstider
De angivna leveranstider räknas från emottagandet av de fulla och slutgiltiga instruktionerna och är så exakta som möjligt. Snelder Gruppen AB påtar sig inget ansvar för direkta eller indirekta förluster i anslutning till överskridning av leveranstiderna. En överskridning berättigar inte heller köparen att annullera ordern, med mindre det är tal om en väsentlig försening. Snelder Gruppen AB förbehåller sig rätten att företa delleveranser, med mindre annat är överenskommet.
 
7. Fraktkostnader, försändelserisker, expeditionsavgifter
Fraktkostnader avhålls av köparen, med mindre annat är överenskommet. Försändelser sker på köparens risk, även i tillfälle av fraktfri leverans.
 
8. Priser
När inget annat är avtalat, är de angivna priserna gällande listpriser vid tidpunkten för avlämnandet av orderbekräftelsen. Snelder Gruppen AB förbehåller sig rätten att reglera priserna utan föregående varsel.
 
9. Egendomsförbehåll
Egendomsrätten till det köpta går över till köparen först när den hela avtalade köpesumman är betald.
 
10. Betalning, räntor och påminnelseavgifter
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto, med mindre annat är angivet i erbjudandet, orderbekräftelsen eller faktura. Sker betalning inte på förfallotiden, debiteras 2% ränta per påbörjad månad efter förfallodatumet. Eventuell kontantrabatt beräknas av fakturabeloppet exklusive moms, avgifter, emballage och frakt. Vid utsändning av betalningspåminnelse påräknas en påminnelseavgift.
 
11. Annullering, uppskjutning och returnering
Annullering och uppskjutning av leverans av ordern kan endast ske efter föregående avtal och mot debitering av Snelder Gruppen AB:s omkostnader. Lagervaror tas endast i retur efter föregående avtal och endast mot debitering av en avgift. Returnering sker på köparens räkning och risk. Specialutarbetade varor eller speciellt anskaffade varor tas inte i retur. 
 
12. Produktansvar
Snelder Gruppen AB är endast ansvarig för personskador, om det bevisas att skadan kan skyllas på fel eller försummelser begångna av Snelder Gruppen AB. Bortsett från grov oaktsamhet är Snelder Gruppen AB inte ansvarig för skador på fast egendom eller lösöre som inträder medan leveransen är i köparens besittning. På samma villkor är Snelder Gruppen AB inte heller ansvarig för skador på och från de produkter, som är förorsakade av köparen på och från de produkter, vari dessa ingår. Snelder Gruppen AB är inte ansvarig för driftsförluster, förlorad arbetsförtjänst eller andra indirekta förluster. I den utsträckning Snelder Gruppen AB måste bli pålagd produktansvar jämtemot tredje part, är köparen förpliktad att hålla Snelder Gruppen AB skadeslös i samma omfång, som Snelder Gruppen AB:s ansvar är begränsat i överensstämmelse till ovanstående.
 
13. Brister och reklamationer
Brister som kan skyllas på fel begångna av Snelder Gruppen AB ger köparen rätt att kräva omleverans eller vid mindre väsentliga brister rätt till förhållandevis avslag i köpessumman. I tillfälle av omleverans av varor är leveransen underkastade samma leveransvillkor och förbehåll som var gällande vid den ursprungliga leveransen. Endast om omleverans inte kan ske, har köparen rätt att kräva en ersättning. Ersättningen kan dock aldrig överstiga den saknade varans faktureringspris. Utöver ovannämnda påtar sig Snelder Gruppen AB inte något ansvar för direkta eller indirekta skador eller förluster i anslutning till brister. Färg- eller materialändringar kan förekomma på varor efter deras ibruktagning, som normal följd av solljus eller väderlekens påverkan och betraktas därför inte som brist. Reklamationer skall alltid tas emot omgående, skriftligt och senast 8 dagar efter att bristerna är upptäckta eller borde vara upptäckta.